தைப்பொங்கல்

தைப்பொங்கல்

தைப்பொங்கல் ஆண்டுதோறும் தைமாதம் முதல் நாள் கொண்டாடப்படுகிறது. பொங்கல் என்பதற்கு பொங்குதல், பொங்கிப் பெருதல் எனப் பொருள்படும். Continue reading “தைப்பொங்கல்”