தமிழ்நாட்டில் டெங்கு காய்ச்சல் கட்டுப்பாட்டில்

ஒட்டுண்ணி

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

தமிழ்நாட்டில் டெங்கு காய்ச்சல் கட்டுப்பாட்டில்

இல்லை : 55% (6 வாக்குகள்)

உள்ளது : 45% (5 வாக்குகள்)

அரசியல் உணர்வை நம் கல்விமுறை அழித்து வருகின்றது

பிரசிடென்சி கல்லூரி, சென்னை

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

அரசியல் உணர்வை நம் கல்விமுறை அழித்து வருகின்றது

ஆம் : 72% (13 வாக்குகள்)

இல்லை : 28% (5 வாக்குகள்)

 

இன்றைய குழந்தைகள் விழாக்களை மகிழ்ச்சியுடன் அனுபவிக்கின்றார்கள்

தீபாவளி கொண்டாட்டம்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

இன்றைய குழந்தைகள் விழாக்களை மகிழ்ச்சியுடன் அனுபவிக்கின்றார்கள்

ஆம் : 55% (11 வாக்குகள்)

இல்லை : 45% (9 வாக்குகள்)