தமிழ் வளர்ச்சிக்கு என்னால் முடிந்தவற்றை நான்

தமிழ்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

தமிழ் வளர்ச்சிக்கு என்னால் முடிந்தவற்றை நான்

செய்கிறேன் : 88% (23 வாக்குகள்)

செய்யவில்லை : 12% (3 வாக்குகள்)

 

தமிழ்நாட்டில் மூன்றாவது மொழியாக இந்தி படித்தால் தமிழின் வளர்ச்சி

இந்தி

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

தமிழ்நாட்டில் மூன்றாவது மொழியாக இந்தி படித்தால் தமிழின் வளர்ச்சி

பாதிக்கப்படும் : 58% (35 வாக்குகள்)

பாதிக்கப்படாது : 42% (25 வாக்குகள்)