தமிழ்நாட்டில் உள்ள தேசியப் பூங்காக்கள்

முதுமலை தேசியப் பூங்கா

தமிழ்நாட்டில் 5 தேசியப் பூங்காக்கள் உள்ளன. அவற்றின் சிறப்புக்களைப் பற்றிப் பார்ப்போம். Continue reading “தமிழ்நாட்டில் உள்ள தேசியப் பூங்காக்கள்”

இந்தியாவின் டாப் 10 தேசிய பூங்கா

ஹெம்மிஸ் தேசியப் பூங்கா

தேசிய பூங்கா என்பது காடுகளையும் விலங்குகளையும் பாதுகாக்க அரசால் அறிவிக்கப்பட்ட இயற்கை நிலப் ப‌ரப்பு ஆகும். இந்தியாவின் டாப் 10 தேசிய பூங்கா பற்றி இப்போது பார்ப்போம். Continue reading “இந்தியாவின் டாப் 10 தேசிய பூங்கா”

டாப் 20 அசுத்தமான காற்றுள்ள‌ நகரங்கள்

டெல்லி சாலை

இந்திய நகரங்களில் காற்று மிகவும் கெட்டுப் போய் அசுத்தமாக உள்ளதாக ஆராய்ச்சி முடிவுகள் காட்டுகின்றன. உலகில் காற்று அதிகம் கெட்டுப்போன முதல் 20 நகரங்களில் 10 நகரங்கள் இந்தியாவில் உள்ளன. Continue reading “டாப் 20 அசுத்தமான காற்றுள்ள‌ நகரங்கள்”