வலிமை தானுன் திரவியமே – கவிதை

வலிமை

வாழ்வில் வேண்டும் வலிமையடி

வருங்காலம் உன் அடிமையடி

வஞ்சனை நிறைந்த உலகத்திலே

வலிமை வேண்டும் நெஞ்சினிலே Continue reading “வலிமை தானுன் திரவியமே – கவிதை”