கொண்டாட்டங்கள் – கவிதை

மழை மேகங்கள் கண்டால்
மயிலுக்குக் கொண்டாட்டம்

அந்திச் சந்திரனைக் கண்டால்
அல்லி மலர்களுக்குக்
கொண்டாட்டம்…

Continue reading “கொண்டாட்டங்கள் – கவிதை”

மெளனமாகப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்…

sun rise

எங்கோ ஓர்
முகமதியனின் சாம்ராஜ்யம்
தூள் தூளாக்கப் படுகிறது
துளைத்தெடுக்கும் இந்துவின்
குண்டுகளால்…

Continue reading “மெளனமாகப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்…”