கொண்டாட்டங்கள் – கவிதை

மழை மேகங்கள் கண்டால்
மயிலுக்குக் கொண்டாட்டம்

அந்திச் சந்திரனைக் கண்டால்
அல்லி மலர்களுக்குக்
கொண்டாட்டம்…

Continue reading “கொண்டாட்டங்கள் – கவிதை”