தினமும் வாழ்த்து!

நாடு நலம் பெற வேண்டும் – நாமும்

பாடுபட்டால் உயர்ந்தோங்கும் – பின்னே

தேடிவரும் கூட்டம் நம்நாட்டுக்கு

ஈடு இணையில்லை என

நாடி என்றும் புகழ் பேசும் – இங்கே

வாழ மனம் இனித் தூண்டும்!

தியாகம் செய்த மாந்தர் பலர் ஆவர்

நியாயம் நிலைபெற வீழ்ந்தார் உயிர் நீத்தார்

தேசம் பெரிதென நோக்கம் ஒன்றென வாழ்ந்த

நேசர் புகழோங்க – நாளும்

பேசு தினமும் வாழ்த்து !

தா.வ.சாரதி
நங்கநல்லூர்
சென்னை – 600061
கைபேசி: 9841615400
மின்னஞ்சல்: sarathydv66@gmail.com

தா.வ.சாரதி அவர்களின் படைப்புகள்