புதிர் கணக்கு

புதிர் கணக்கு பாகம் ஒன்று

ஒரு காட்டில் விலங்குகள் தங்கள் குட்டிகள் அறிவாளிகளாக வளர வேண்டும் என்பதற்காகப் புதிர் கணக்கு போடுகின்றன. உங்களால் அந்த புதிர் கணக்குகளுக்கு விடை கண்டுபிடிக்க முடிகிறதா எனப் பாருங்கள்!

புதிர் கணக்கு – 1

புதிர் கணக்கு – 2

புதிர் கணக்கு – 3

புதிர் கணக்கு – 4

புதிர் கணக்கு – 5

புதிர் கணக்கு – 6

புதிர் கணக்கு – 7

புதிர் கணக்கு – 8

புதிர் கணக்கு -9

புதிர் கணக்கு – 10

புதிர் கணக்கு – 11

புதிர் கணக்கு – 12

புதிர் கணக்கு – 13

புதிர் கணக்கு – 14

புதிர் கணக்கு – 15

புதிர் கணக்கு – 16

புதிர் கணக்கு – 17

புதிர் கணக்கு – 18

புதிர் கணக்கு – 19

புதிர் கணக்கு – 20

புதிர் கணக்கு பாகம் இரண்டு

ஒரு காட்டில் பறவைகள் தங்களுக்கு இடையே சண்டையைத் தீர்க்கப் புதிர் கணக்கு போடுகின்றன. உங்களால் அந்த புதிர் கணக்குகளுக்கு விடை கண்டுபிடிக்க முடிகிறதா எனப் பாருங்கள்!

ஊர்க்குருவியும் பருந்தாகும் உன்னதக் கணக்குகள்

புதிர் கணக்கு – 21

புதிர் கணக்கு – 22

புதிர் கணக்கு – 23

புதிர் கணக்கு – 24

புதிர் கணக்கு – 25

புதிர் கணக்கு – 26

புதிர் கணக்கு – 27

புதிர் கணக்கு – 28

புதிர் கணக்கு – 29

புதிர் கணக்கு – 30

புதிர் கணக்கு – 31

புதிர் கணக்கு – 32

புதிர் கணக்கு – 33

புதிர் கணக்கு – 34

புதிர் கணக்கு – 35

புதிர் கணக்கு – 36

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.