புத்தாண்டே வருக‌!

புத்தாண்டே வருக! வருக!

2020 எனும் கொடிய

ஆண்டை அழித்து

இன்பத்தை அளிக்க

வருகை தரும்

2021 எனும் புதிய‌

புத்தாண்டே வருக!

ஆறுதல் தருக!

ஆனந்தம் தருக!‌

இழந்தவை மீட்க‌

இன்முகத்தோடு வருக!

Continue reading “புத்தாண்டே வருக‌!”